กสท. สายสื่อสัญญาณความเร็วสูงวงจรสื่อสารระหว่างประเทศมีปัญหา