ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้

 

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและความรู้

 

จุติพร   พฤกษะศรี

งานบริการนวัตกรรมและความรู้/
งานธุรการ/ งานบริการวิชาการ

นนธิการ์   บัวขำ

งานบริการนวัตกรรมและความรู้/
งานธุรการ/ งานบริการวิชาการ

อัจฉรา   สีไส

งานบริการนวัตกรรมและความรู้/
งานธุรการ/ งานบริการวิชาการ

กรรณิกา   เทพนวล

งานบริการระบบเครือข่าย 4004/งานธุรการ
/งานบริการวิชาการ

พิไลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป