นำเสนอระบบบันทึก Certification ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรีglish

นำเสนอระบบบันทึก Certification ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี