นำเสนอระบบบันทึก Certification ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี

นำเสนอระบบบันทึก Certification ให้กับกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี