ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบ Password Engish Test จำนวน ๕๐๐ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง