ประกาศร่างพิจารณ์ ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการบริการจำนวน 1 ชุด วงเงิน ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)