ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๓ ชั้นจำนวน ๑ งาน (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง