ประกาศ เรื่อง ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนแบบ Metaverse จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก