ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก