ประกวดราคาซื้อระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding)