ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน
โดยมีรศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิด และนางสุรีพร เป็งเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 23 มิถุนายน 2565