ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะที่ 1 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 17 มิถุนายน 2565