ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendix Academy

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendix Academy หลักสูตร Intermediate Course ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง M09 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี