ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ Infographic (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้สอนอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ Infographic (ขั้นพื้นฐาน) สำหรับผู้สอนอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก