ประกาศขายทอดตลาด เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗๗ เครื่อง