ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๓๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๓๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือ จำนวน ๓๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
หนังสือ จำนวน ๓๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๐๓๖.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-หส.33รายการ (22.9 KiB, 15 downloads)

Comments are closed.