จ้างจัดทำข้อมูลข่าวภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ จำนวน ๑ งาน