ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกฝนโปรแกรม จำนวน 2 รายการ
พฤศจิกายน 7, 2017
ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 352,072.80 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 352,072.80 บาท ราคา/หน่วย เอกสารดังแนบ
4.แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง

จัดซื้อฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศ (D&B Hoovers) จำนวน 1 ระบบ (68.2 KiB, 37 downloads)

 

Comments are closed.