บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

20150326-niti

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
20150522-ceo-arit

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์

รองผู้อำนวยการ

ดร.บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล

รองผู้อำนวยการ

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

สามารถดูชื่อบุคลากรและข้อมูลการติดต่อได้จากกลุ่มด้านล่างนี้