บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

20150326-niti

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20150522-ceo-arit

ดร.นครินทร์   ปิ่นปฐมรัฐ

รองผู้อำนวยการ

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์

รองผู้อำนวยการ

ดร.บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล

รองผู้อำนวยการ

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สามารถดูชื่อบุคลากรและข้อมูลการติดต่อได้จากกลุ่มด้านล่างนี้

กลุ่มเผยแพร่สื่อการศึกษา