ผู้ชนะการเสนอราคา

ธันวาคม 14, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๑๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ธันวาคม 1, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 25, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 17, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Turnitin จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 13, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 29, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สวส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 28, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารและอินเทอร์เน็ตพร้อมข่ายเชื่อมโยง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 28, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-สกอ.ชุมสายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ตุลาคม 26, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการเรียนการสอนด้านการออกแบบและดีไซน์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
Library