ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

23/12/2022

ประกาศร่างพิจารณ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานกราฟฟิกทั่วไป จำนวน ๔o เครื่อง (สวส.) วงเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/11/2022

ประกาศร่างพิจารณ์ ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และการบริการจำนวน 1 ชุด วงเงิน ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
24/06/2022

ประกวดราคาซื้อระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงศูนย์รังสิต จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (c-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]