กลุ่มเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ปองพล   นิลพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

 ธนพิทักษ์ ชวนชอบ

ธนพิทักษ์ ชวนชอบ

หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

ณิชกุล กิจชัยปกรณ์ วีระพงษ์ พุทธกาล

ณิชกุล กิจชัยปกรณ์

งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

วีระพงษ์ พุทธกาล

งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

สันต์ชัย   ขานสันเทียะ

งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

มัทธนา   ก้อนสันทัด

หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ฤทธิชัย บ่อศีล

ฤทธิชัย บ่อศีล

งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

พีระพงษ์   ทองสุข

งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ณัฐฐวี   เพชรบุญเพ็ญ

งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

 

ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา

อาภรณ์ เวียงสงค์

อาภรณ์ เวียงสงค์

หัวหน้าฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา/
งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

อรรณพ พุ่มพวง ยุทธนา นิ่มนวล

อรรณพ พุ่มพวง

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

ยุทธนา   นิ่มนวล

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ

ปาริชาติ   ศริยานนท์พินิจ

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

ศลาฆิน   อังกูรภัทร์

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

 

รัชฎาภรณ์  ปรีชากิจ

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค