กลุ่มเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย

 ธนพิทักษ์ ชวนชอบ

ธนพิทักษ์ ชวนชอบ

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย

ณิชกุล กิจชัยปกรณ์ วีระพงษ์ พุทธกาล
ณิชกุล กิจชัยปกรณ์

งานเทคนิคและระบบเครือข่าย

วีระพงษ์ พุทธกาล

งานเทคนิคและระบบเครือข่าย

สันต์ชัย   ขานสันเทียะ

งานเทคนิคและระบบเครือข่าย

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ปิยนุช เจียงแจ่มจิต
ปิยนุช เจียงแจ่มจิต

หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

กิตติ วิลัยหล้า ฤทธิชัย บ่อศีล
กิตติ วิลัยหล้า

งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ฤทธิชัย บ่อศีล

งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ผุสดี เพชรบุญเพ็ญ
ผุสดี เพชรบุญเพ็ญ

งานฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา

อาภรณ์ เวียงสงค์
อาภรณ์ เวียงสงค์

หัวหน้าฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา

อรรณพ พุ่มพวง ยุทธนา นิ่มนวล
อรรณพ พุ่มพวง

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

ยุทธนา   นิ่มนวล

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ
ปาริชาติ   ศริยานนท์พินิจ

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค

ศลาฆิน   อังกูรภัทร์

งานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค