praphan prathumwan

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ระหว่าง

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในเว็บเครือข่ายสังคมและสื่อสาธารณะทั่วไป Infographic หรือ Information Graphic เป็นการใช้ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข เป็นต้น โดยนับเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายขึ้นภายในภาพเดียว ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้จัดการกับ ข้อมูล ตัวเลขและตัวอักษรที่มากมาย แล้วสื่อออกมาในรูปแบบกราฟิกที่สวยงานและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

แต่การจะออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ออกแบบสื่อต้องมีความเข้าใจด้านการจัดการข้อมูล การสรุปเนื้อหาและทักษะด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ภาพ ภาพสัญลักษณ์ สีและตัวอักษร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรจะสามารถเพิ่มทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อประยุกต์ด้านการสอนและการนำไปใช้ออกแบบสื่อสำหรับให้ข้อมูลขององค์กรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ โดยมี นางสาวเบญสิร์ยา ปานบุญญเดช หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ มี นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี  เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กทม

 

 

กรกฎาคม 23, 2019
หลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบ […]
มิถุนายน 12, 2018

โครงการจัดทำตำรา และเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

One Text โครงการจัดทำตำรา […]
มิถุนายน 12, 2018

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบของระบบ ระบบสร้า […]
มิถุนายน 12, 2018

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร […]