ภาพกิจกรรม

30/05/2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

28/05/2018

ภาพบรรยากาศการอบรม Infographic เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ วันที่ 2-4 พ.ค. 61

21/05/2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google docs

26/04/2018

ภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ด้วยการสร้าง อินโฟกราฟิก อย่างมืออาชีพ วันที่ 24-26 เม.ย. 61

03/04/2018

ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

13/02/2018

ภาพบรรกาศการอบรมอาสาสมัครทีมเว็บไซต์วันที่ 20 ม.ค. 2561

13/02/2018

ภาพบรรกาศการปฏิบัติงาน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยทีมเว็บไซต์

22/12/2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2560

20/07/2017

ภาพบรรยากาศอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วย Google Application, prezi.com และ captivate 8

19/07/2017

ภาพบรรยากาศการอบรม การออกแบบปกหนังสือ ปกรายงานด้วย Program Illustrator

30/05/2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

18/05/2017

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

19/04/2017

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ (Infographic Design)

27/01/2017

ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

05/12/2016

ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

29/09/2016

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Piktochart

27/09/2016

ภาพบรรยากาศการร่างแบบ – สอนนักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม Workshop Infographic เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2016

08/07/2016

ภาพบรรยากาศการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10/05/2016

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการ social Marketing 29 เมษายน 2559

10/05/2016

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

11/02/2016

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูปเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10/02/2016

ภาพบรรยากาศเลี้ยงปีใหม่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2559

29/01/2016

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google doc และสรุปค่าสถิติของแบบสอบถาม

25/01/2016

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม รีทัชภาพด้วย Photoshop CS6 เพื่อใช้ในงานออกแบบ

25/01/2016

ภาพยากาศอบรมโครงการ การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

16/01/2016

ภาพการอบรม เทคนิคการสร้างงานการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint 2013

23/12/2015

ภาพการอบรม การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร

04/09/2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558

04/08/2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

08/05/2015

ภาพบรรยากาศอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล รุ่นที่ 1