ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. มีสมรรถนะของการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
๔. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานโครงการ
๕. มีความสามารถในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมวิจัย (Literature Reviewing)
๖. มีความสามารถในการวางแผนกิจกรรมโครงการ ดำเนินการตามและ และประเมินผล
๗. มีประสบการณ์ในเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จะเป็นผลดีต่องาน
๘. มีความสามารถในการออกแบบการนำเสนอข้อมูล (Story Telling) ด้วย Infographics จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๙. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
๑๐. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
๑๑. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๕. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖

วันเวลารับสมัคร จากเดิมวันที่ ๑๓ – ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๔ ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  เป็นโดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ทาง e-mail  ดังนี้  salita@rmutt.ac.th
วันเวลาเวลาสอบคัดเลือก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลสอบ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และทาง www.arit.rmutt.ac.th

รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

20200125-ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (801.6 KiB, 93 downloads)

20210113-ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (791.4 KiB, 84 downloads)

Comments are closed.