พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ณ วิทยบริการ ชั้น 5 ห้องเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ตามที่มทร.ธัญบุรีกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” โดยขับเคลื่อนตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม และ 4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม นั้น

เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวของมทร.ธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์หน่วยงาน “ขับเคลื่อนเข้าสู่ Innovative University ด้วย SMART Digital Transformation” คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะหลัก ได้แก่ AI, Big Data, IoT, Blockchain, Security เป็นต้น

และเพื่อให้แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดดังกล่าวสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนเข้าสู่ Innovative University ด้วย SMART Digital Transformation ตามวิสัยมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีมาตรฐาน สวส. จึงได้พัฒนามาตรฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานของ Data Center เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยระดับ CIA ทั้งในมิติการรักษาความลับ (Confidentiality) มิติความถูกต้องแท้จริง (Integrity) และมิติสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ให้มีมาตรฐานระดับสากล จึงขอรับการรับรองมาตรฐาน Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยให้ความสำคัญอย่างสูง ซึ่งบัดนี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 จากองค์กรสากลด้านระบบคุณภาพ จึงมีพิธีการรับมอบประกาศนียบัตรรับรองในวันนี้
ISO/IEC 27001:2013 ไม่เพียงเป็นหลักประกันคุณภาพระดับสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รองรับกฎหมายสำคัญด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. ความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เท่านั้น แต่ ISO/IEC 27001:2013 ยังเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนสู่ Innovative University ตามวิสัยทัศน์ของมทร.ธัญบุรี อย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย

Comments are closed.