ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอฟ ที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๘๙๖.๘๑ บาท (สามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (79.8 KiB, 14 downloads)

Comments are closed.