ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ๊อกซ์บราวน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23.0 KiB, 9 downloads)

Comments are closed.