ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๒๗๙.๘๔ บาท (สองแสน เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบการประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๖ เครื่อง (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23.0 KiB, 6 downloads)

Comments are closed.