ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ตามที่ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร I-Work นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา Part time เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขอให้นักศึกษามาปฏิบัติงานตามวันเวลาในเอกสารแนบ ตามที่นักศึกษาแจ้ง วัน เวลา ที่สามารถมาปฏิบัติงานได้ โดยเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานแต่ละช่วงดังนี้

ช่วงเช้า

เวลา 08.30 – 12.00 น.

ช่วงบ่าย 

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน 

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต์ ชั้น 1 อาคาร ICT  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงาน Part time 

1. นางสาวพรรษมน ภู่ชยันตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวกัญญาณัฐ สุขโข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวณิชานันท์ โชคสิริจินดารัตน วิศวกรรมศาสตร์
4. นายนิพิฐพนธ์ เกียรติธนาญาณี วิศวกรรมศาสตร์
5. นายณฐพล ชำนาญนาค เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Comments are closed.