ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ๊อกซ์บราวน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๑,๘๒๙.๔๔ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-วัสดุคอม26รายากร (23.1 KiB, 8 downloads)

Comments are closed.