ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี่ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๐๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ จำนวน ๔ ชุด (สวส.) (23.1 KiB, 13 downloads)

Comments are closed.