ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าม่านแบบใยสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าม่านแบบใยสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อชุดผ้าม่านแบบใยสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ชุดผ้าม่านแบบใยสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.บี.ดี เอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดผ้าม่านแบบใยสังเคราะห์ จำนวน ๑ ชุด (สวส.) (23.2 KiB, 13 downloads)

Comments are closed.