ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร จำนวน ๕ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22.9 KiB, 8 downloads)

Comments are closed.