ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุวารสาร จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุวารสาร จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ต่ออายุวารสาร จำนวน ๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ต่ออายุวารสาร จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ บุ๊คส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-ต่อวารสาร (23.0 KiB, 21 downloads)

Comments are closed.