ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกษิรา ธำรงรัตนตรัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๓๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-13รายการ.docx (22.7 KiB, 35 downloads)

Comments are closed.