ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม TeamViewer Corporate Subscription จำนวน ๒๐๐ License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม TeamViewer Corporate Subscription
จำนวน ๒๐๐ License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

——————————————————————–

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีโครงการ ซื้อโปรแกรม TeamViewer Corporate Subscription จำนวน ๒๐๐ License (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โปรแกรม TeamViewer Corporate Subscription จำนวน ๒๐๐ License ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๒๓๑.๖๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม TeamViewer Corporate Subscription (75.8 KiB, 19 downloads)

Comments are closed.