การนำเสนอผลงานการฝึกงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย Ms. Naomi Miyoshi

การนำเสนอผลงานการฝึกงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย Ms. Naomi Miyoshi

นายวรพันธ์ สาระสุรีภรย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม ด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่าย เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการฝึกงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย Ms. Naomi Miyoshi ซึ่งได้มาฝึกงานและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและเป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานครั้งนี้

วันที่ 2 เมษายน 2562

ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

Comments are closed.