ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science  จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science  จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ    จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science  จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 424,552.00      บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 424,552.00     บาท  ราคา/หน่วย     เอกสารดังแนบ

4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1  นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง

จัดซื้อฐานข้อมูล Access Science  จำนวน 1 ระบบและจัดซื้อฐานข้อมูล Access Engineering  (74.2 KiB, 73 downloads)

Comments are closed.