ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ
พฤศจิกายน 7, 2017
ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .
พฤศจิกายน 7, 2017

ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 432,151.60 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 4 ตุลาคม 2560
เป็นเงิน 432,151.60 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท อิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด

ต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 2012 จำนวน 1 ระบบ (66.6 KiB, 42 downloads)

Comments are closed.