ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .

ประกาศราคากลาง ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด .
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,996,000.00
บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 18 ตุลาคม 2560
เป็นเงิน 2,996,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางขัตติยาพร ลพสุนทร

ชุดข้อสอบ IC3 Certificate รูปแบบ Site License จำนวน 8,000 ชุด (161.7 KiB, 86 downloads)

Comments are closed.