สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อัญชัญ เกตุทับทิม

อัญชัญ เกตุทับทิม

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

บังเอิญ ดีบุก สาลิตา ศรีแสงอ่อน

บังเอิญ ดีบุก

งานสารบรรณ

สาลิตา ศรีแสงอ่อน

งานบุคลากร

แสงดาว สีนาทนันท์

แสงดาว สีนาทนันท์

งานการเงิน

ลัดดา วีระเบญจพล

งานประกันสุขภาพ,งานบัญชี

ศุภลักษณ์ สินมา เพ็ญศรี อวยพร

ศุภลักษณ์ สินมา

งานพัสดุ

เพ็ญศรี อวยพร

งานพัสดุ

สุภาพร สุนทรเพราะ ปลื้มจิต โสระเวช

สุภาพร สุนทรเพราะ

งานธุรการ/งานบริการวิชาการ/ประสานงานระบบเครือข่าย

ปลื้มจิต โสระเวช

งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม/
งานบริการ IT ZONE

สุวิทย์ จันทร์เจริญ  

สุวิทย์ จันทร์เจริญ

พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายอาคารสถานที่

โกวิท สดแสงจันทร์

โกวิท สดแสงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

อาม ขำสง่า

อาม ขำสง่า

งานอาคารสถานที่/งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

ชัยสิทธิ์ ธีระพงษ์

งานอาคารสถานที่/งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

วรวุฒิ เปสตันยี

 วรวุฒิ   เปสตันยี

งานอาคารสถานที่/งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

กฤษดา ปิยฤทธิพงศ์

งานอาคารสถานที่/งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

วีนา แตงสีนวน

วีนา แตงสีนวน

งานแม่บ้าน

สาลินี   พุทธเสน

งานแม่บ้าน

มารินทร์ ลีล้อม

สุชาดา   สุดมี

งานแม่บ้าน

มารินทร์ ลีล้อม

งานแม่บ้าน

ธนพร สุนทรเพราะ

ธนพร สุนทรเพราะ

งานแม่บ้าน

ยุพิน   ปิติไหว

งานแม่บ้าน

ฝ่ายโครงการพิเศษ

ณัฐวุฒิ อินทรักษ์

ณัฐวุฒิ อินทรักษ์

หัวฝ่ายโครงการพิเศษ

กิจติศักดิ์ งดทันเที๊ยะ เอกชัย แซ่คู

บัณฑิต ห่วงศรี

งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา/

ประสานงานระบบอาคาร

เอกชัย แซ่คู

งานด้านเทคนิคและบำรุงรักษา/

ประสานงานระบบอาคาร

บัณฑิต ห่วงศรี ภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์

กิจติศักดิ์ งดสันเทียะ

งานดูแลประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ

 ภาวิณี เตชะพิชญ์อนันต์

งานดูแลประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ