กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

จิรภา เขียวหวาน

จิรภา เขียวหวาน

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ

ชนิดาพร สวนสีดา เบญจมาศ เรืองฉาย

ชนิดาพร สวนสีดา

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

เบญจมาศ เรืองฉาย

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

พิสมัย แดนไธสง สุปราณี ใจแกล้ว

พิสมัย แดนไธสง

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

สุปราณี ใจแกล้ว

งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

วิริยา สมบูรณ์ผล ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

วิริยา สมบูรณ์ผล

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รัชนี แสงแก้ว

ชรินทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

รัชนี แสงแก้ว

งานพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ(Tell me more)

 

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

สมใจ วงศ์บุญรอด

สมใจ วงศ์บุญรอด

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

นภาพันธ์ ศรีปราชญ์ วิไลพร อู่คชสาร

นภาพันธ์ ศรีปราชญ์

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

วิไลพร อู่คชสาร

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ

วิไลพร อู่คชสาร

วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ/
งานบริการ IT ZONE

ชลิดา นิเวศน์เจริญไพศาล

งานบริการ IT ZONE

สนธยา ทองดี บุศรินทร์ รักตวัฒน์

สนธยา ทองดี

งานบริการตอบคำถาม/ให้บริการแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ

บุศรินทร์ รักตวัฒน์

งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ

พรทิพย์ โคโต วันดี เจียมสมบุญ

พรทิพย์ โคโต

งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันดี เจียมสมบุญ

งานบริการตอบคำถาม