MOS

MOS คืออะไร

MOS คืออะไร 
             
       Microsoft Office Specialist (MOS)
คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ระดับมาตราฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมอย่างแท้จริง โดยวิธีการสอบจะเป็นการสอบจะเป็นการสอบปฏิบัติผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ กล่าวคือผู้สอบต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏด้วยตัวเอง ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้สอบที่ผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตรนี้ คือผู้ที่สามารถใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office นั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทไมโครซอฟท์ สหรัฐอเมริกา
ดูข้อมูลเกี่ยวกับ MOS : http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mbc.aspx
   

เนื้อหาของวิชาที่สอบ

Microsoft Office Specialist 2010 EXAM
 • Word 2010
 • Excel 2010
 • PowerPoint 2010
 • Outlook 2010
 • Access 2010
 • SharePoint 2010
   

สรุปรายละเอียดของวิชาที่สอบ

 

ใส่รูปของการสอบต่าง ๆ (อยู่ระหว่างการอัพโหลดรูป)

Exam NameExam Duration(Minutes)Passing %
Microsoft Word4577
Microsoft Word Expert4570
Microsoft Excel4577
Microsoft Excel Expert4571
Microsoft PowerPoint4584
Microsoft Access4579
Microsoft Outlook4579
   

กลุ่มผู้ที่เหมาะสมสำหรับการสอบ MOS นี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ

1. กลุ่มนักศึกษา ที่ต้องใช้ Microsoft Word ในการทำรายงาน Microsoft Excel สำหรับการคำนวณ และMicrosoft PowerPoint เพื่อการทำงาน presentation เนื่องจากกลุ่มนักศึกษานี้เป็นกลุ่มที่กำลังจะก้าวสู่ชีวิตการทำงานที่แท้จริง MOS จะเป็นเครื่องช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพการใช้งาน ชุดออฟฟิศ ให้เพิ่มขึ้น และ MOS Certificate ยังเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการยืนยันความสามารถที่ได้มาตรฐานที่สูง เพื่อความได้เปรียบในการสมัครงาน

2. กลุ่มคนทำงานทั่วไป MOS เป็นมาตรฐานในการรับรองบุคลากรในบริษัท ห้างร้าน องค์กร ทั้งเอกชนและราชการ ทำให้บุคคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการใช้ความสามารถของโปรแกรมชุดออฟฟิศในการใช้งานจริงได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยลดเวลาการทำงานและลดข้อผิดพลาดของเอกสาร ผลลัพธ์ทางธุรกิจ หรือแม้แต่แผนกบุคคลของแต่ละองค์กรยังนำCertificate พิจารณารับเข้าทำงาน

3. กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนี้มีความจำเป็นและสำคัญมากที่สุด MOS เปรียบเสมือนใบรับรองว่าอาจารย์ที่สอน Microsoft Office นั้นมีความรู้ความสามารถที่แท้จริง รู้จัก function คำสั่ง และการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างครบถ้วน

   

รายละเอียดการสอบ MOS

 1. การสอบจะเป็นการสอบที่ปฎิบัติต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริงในโปรแกรมต่างๆ
 2. โปรแกรมการสอบจะมีข้อสอบประมาณ 30-35 ข้อ โดยแต่ละโปรแกรมจะมีข้อสอบไม่เท่ากันแล้วแต่ระดับการทดสอบ
 3. โปรแกรมการสอบแต่ละโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 45 นาที
 4. เมื่อสอบเสร็จจะทราบผลสอบ และได้รับผลสอบทันที หากสอบผ่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บริษัท Microsoft
  ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ทำการสอบผ่าน
   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการโปรแกรม MOS

 1. เป็นเครื่องวัดระดับความสามารถในการใช้งานชุด Microsoft Office
 2. สร้างโอกาสสูง และเหนือกว่าในการได้รับเข้าทำงาน
 3. ได้รับการยอมรับความเป็นมาตรฐานในการทำงาน และการใช้งานทั่วโลก (Worldwide Standard)
 4. พัฒนาความสามารถในการใช้คำสั่งชุด Microsoft Office ได้เต็มความสามารถ
 5. สร้างความมั่นใจได้ทั้งกับผู้สอน และผู้เรียน
 6. สามารถแข่งขันกับบุคลากรทั่วโลกได้
   

การเตรียมตัวสอบ MOS

 1. ต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของลักษณะโปรแกรมการสอบทั้งหมดว่า ในแต่ละโปรแกรมที่ต้องการสอบมีความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละโปรแกรมมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้นำไปสู่การเตรียมพร้อมที่ดี
 2. ควรศึกษาถึงคำสั่งในแต่ละเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างชัดเจน และลึกซึ้ง
 3. พยายามฝึกฝน และนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และควรใช้เมนูภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 4. ควรมีการศึกษาในเมนู (help) ในแต่ละโปรแกรม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะเมนูนี้จะเป็นเมนูช่วยเหลือในแต่ละโปรแกรมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
 5. ผู้สอบควรผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ
 6. ผู้สอบควรจดจำตำแหน่งของแต่ละเมนู เพื่อช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบ
   

วิธีการสอบ

 1. การสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที ข้อสอบมีประมาณ 18-35 ข้อ 
 2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใข้งานจริง
 3. โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษทุกเวอร์ชั่น และมีดจทย์ภาษาไทยเฉพาะเวอร์ชั่น 2007 เท่านั้น
 4. โจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (random)
 5. การสอบเป็นการสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 6. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับทราบผลการทดสอบทันที
   

ลักษณะการสอบ

           การทดสอบมาตราฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริงกับโปรแกรมหน้าจอภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ถูกต้องเป็นหลัก Hand On และด้วยการศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบให้ได้ แบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมีความแม่นยำสูงที่จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง

   

ตัวอย่างข้อสอบ


ที่มา www.arit.co.th 
   

ตัวอย่าง Certification

ตัวอย่าง Certification

 

   

สอบถามรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อแผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ โทร. 0-2549-4079  แฟ๊กซ์ 0-2549-4078
   
Thailand Web Stat

counter customizable free hit