การใช้งาน Microsoft Outlookชื่อหลักสูตรการใช้งาน  Microsoft Outlook
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  สามารถใช้งานโปรแกรม MS-Outlook ใน    การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่างๆ เช่น  การส่งจดหมาย  การส่งเอกสารแนบ    ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน  การจัดทำปฏิทินนัดหมาย  การจัดการเกี่ยวกับงานที่ได้รับ    มอบหมาย  การจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ ของบุคคลและองค์กรที่มีการติดต่อเป็นประจำ
2.เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

จำนวนชั่วโมง6 ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม1.เป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร
ความรู้พื้นฐาน 
โปรแกรมที่ใช้ Microsoft Outlook
เกณฑ์การผ่านอบรมระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด
ประโยชน์ที่ได้รับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งาน Microsoft Outlook ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร นางสาวปิยนุช  เจียงแจ่มจิต
 นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง
เอกสารประกอบการบรรยาย 
สถานที่ฝึกอบรมอาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110
 

ตารางฝึกอบรม

วัน/เดือน/ปี

เวลา

 กิจกรรม

 

 

 

ครั้งที่ 1

  
09.00-12.00 น.  

ฟังชั่นการใช้งานพื้นฐานที่จำเป็นของ Microsoft Outlook
     - การส่งจดหมาย  การส่งเอกสารแนบ  ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 
     - การจัดทำปฏิทินนัดหมาย 
     - การจัดการเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
     - การจัดเก็บ ชื่อ ที่อยู่ ของบุคคลและองค์กรที่มีการติดต่อ    เป็นประจำ


13.00-16.00 น. 

  
Thailand Web Stat

counter customizable free hit