โครงการพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2554

ลำดับ

โครงการ

วัน/เดือน/ปี

ลงทะเบียนออนไลน์

1

โครงการ ICT สำหรับผู้บริหาร
- 6 ก.ค.2554 หัวข้อ Microsoft Outlook
- 20 ก.ค.2554 หัวข้อ MindMap
- 21 ก.ค.2554 หัวข้อ Microsoft Powerpoint2007
6, 20, 21  กรกฏาคม  2554

ลงทะเบียนออนไลน์

2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  6 – 8      กรกฏาคม  2554

ลงทะเบียนออนไลน์

3

โครงการ ICTสำหรับการบริหารจัดการ หัวข้อ Wordpress 12 – 14   กรกฏาคม   2554

ลงทะเบียนออนไลน์

4

โครงการ ICT สำหรับผู้สอน 11 – 13    กรกฏาคม   2554

ลงทะเบียนออนไลน์

5

โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ยุคใหม่12 –  13   กรกฎาคม   2554

ลงทะเบียนออนไลน์

6

โครงการการพัฒนา e-Learning 
- การสอนออนไลน์ด้วย Moodle
- Adobe Presenter
- โปรแกรม CourseLab
 3 –  5      สิงหาคม     2554

ลงทะเบียนออนไลน์

7

โครงการICT สำหรับผู้ดูแลระบบ 8 – 10     สิงหาคม     2554

ลงทะเบียนออนไลน์

8

โครงการพัฒนาศักยภาพการสอบมาตรฐาน ICT
- Microsoft Word2007, Excel2007, Powerpoint2007
 8 – 10     สิงหาคม     2554

ลงทะเบียนออนไลน์

Thailand Web Stat

counter customizable free hit